100% Tilfredshedsgaranti! Alle penge retur hvis ikke du er tilfreds! 

Handelsbetingelser1. INDLEDNING
Det er vigtigt for os I Den Mentale Kriger ApS at have klarhed over for dig som kunde, når du køber et forløb hos os. Det anbefales derfor, at du læser betingelserne igenne. Kontakt os endelig på info@kim-boye.dk, hvis der er noget, du ikke er enig i eller har spørgsmål til. Det er alene dig, som køber dig adgang til kurset, og du forpligter dig samtidig til ikke på nogen vis at uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt adgang.

2. ANVENDELSEBetingelserne finder anvendelse på alle leverancer af Kursusydelse, som udføres af Den Mentale Kriger ApS.Ved køb af Kursusydelsen erklærer Kunden sig enig i disse betingelser. Den Mentale Kriger ApS er berettiget til at ændre Betingelserne med minimum en måneds skriftligt varsel. Herefter vil de korrigerede Betingelser finde anvendelse på alle Kursusydelse, der leveres efter fristens udløb.

4. LEVERINGDen Mentale Kriger levering af den aftalte Kursusydelse til den tid, der fremgår ved bestilling af Kursusydelsen, forudsat at betaling er sket i henhold til punkt 5.Såfremt Den Mentale Kriger ApS ikke kan opfylde til aftalt tid, oplyser Den Mentale Kriger ApS overfor Kunden, hvad årsagen er til forsinket opfyldelse, samt hvornår opfyldelse kan forventes.Kursusydelsen leveres ved adgang til en online platform, hvorfra Kunden kan tilgå Kursusydelsen.

5. BETALINGPrisen på Kursusydelsen er den af Den Mentale Kriger ApS anførte pris ved bestilling, medmindre Den Mentale Kriger ApS skriftligt har accepteret andet.Betaling skal ske forud for levering i henhold til punkt .Kunden er ikke berettiget til at foretage fradrag, modregning eller modkrav i betaling, medmindre det forud skriftligt er accepteret af Den Mentale Kriger ApS.

5.1Der er ikke muligt at få forløbet refunderet, hvis man betaler gennem vores afdragsordninger

6. BRUG AF KURUSYDELSENKususydelsen er personlig og det er alene Kunden, som opnår adgang til kurset og Kunden forpligter sig til samtidig til ikke på nogen vis uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt Kursusydelsen. Ved brud på denne bestemmelse har Den Mentale Kriger ApS ret til at kræve en konventionalbod på 9.500 kr. pr. uberettiget adgang.Kunden må ikke overdrage eller ændre Kursusydelsens indhold, skabeloner og dokumenter på nogen vis, hverken på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående skriftlig tilladelse fra Den Mentale Kriger ApS. .Kunden opnår alene brugsret til Kursusydelsen i form af:Elektronisk lagring af det oprindelige indhold af Kursusydelsen til eget private brug.Udskrivning af det oprindelige indhold af Kursusydelsen til eget private brug.Anvende/ ændre Kursusydelsens skabeloner til eget privat brug.Ved brud på bestemmelserne i dette punkt 6 har Den Mentale Kriger ApS ret til at kræve en konventionalbod på 9.500 kr. pr. forhold. Den Mentale Kriger ApS har derudover ret til at kræve erstatning efter Dansk rets almindelige regler. Betaling af konventionalbod bringer ikke misligholdelsen til ophør.

7. TILFREDSHEDSGARANTIKunden refunderes den fulde betaling såfremt denne inden 14 dage fra købsdato skriftligt anmoder om dette ved angivelse af grund for manglende tilfredshed, samt har set under 20% af videomaterialet. Gives sådan anmodning ikke inden 14 dage fra købsdato, da bortfalder tilfredshedsgarantien i sin helhed.Såfremt du har benyttet dig af din tilfredshedsgaranti én gang, kan du godt blive en del af kurset igen på senere tidspunkt. Hvis prisen i mellemtiden er steget, da gælder den nye pris. Såfremt du bliver en del af kurset, efter du har benyttet dig af tilfredshedsgarantien, har du ikke længere nogen former for tilfredshedsgaranti ved køb af forløb hos Den Mentale Kriger ApS.

Kunden refunderes den fulde betaling såfremt denne inden 14 dage fra købsdato skriftligt anmoder om dette ved angivelse af grund for manglende tilfredshed. Udnyttelse af denne tilfredshedsgaranti forudsætter at Kunden har set under 20 % af Kursusydelsens videomateriale opgjort af videoplatformen som forløbet er lagret på.


8. ERSTATNING OG ANSVARDen Mentale Kriger ApS er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige principper.


9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Ejendomsretten og de immaterielle rettigheder til Kursusydelsen, herunder retten til alle igangværende Kursusydelse, herunder ideer, kildekoder, designs, teknikker mv. skal ubetinget tilhøre Den Mentale Kriger ApS.

10. LOVVALG OG VÆRNETINGBetingelserne er underlagt dansk ret og fortolkes i overensstemmelse hermed. Tvister af enhver art i henhold til nærværende kontrakt skal afgøres ved Byretten i København som første instans.har vi nedskrevet alle de ting du er enig med os i, når du handler med os. Læs venligst vores handelsbetingelser igennem, og hold dig ikke tilbage med at kontakte os på info@kim-boye.dk, hvis der er noget du ikke er enig med os i.